Prekių pirkimo - pardavimo internetinėje parduotuvėje emazgas.lt taisyklės

1. Bendrosios nuostatos

1.1. Šios prekių pirkimo taisyklės (toliau „Taisyklės“), jas patvirtinus Pirkėjui (susipažinus su Taisyklėmis bei pažymėjus varnelę prie teiginio „Su paslaugos teikimo sąlygomis ir taisyklėmis susipažinau ir besąlygiškai sutinku “), yra privalomas teisinis dokumentas, kuriame nustatomos Pirkėjo ir Pardavėjo teisės bei pareigos, prekių įsigijimo bei apmokėjimo už jas sąlygos, prekių pristatymo ir grąžinimo tvarka, šalių atsakomybė bei kitos su prekių pirkimu–pardavimu emazgas.lt internetinėje parduotuvėje susijusios nuostatos.

1.2. Pardavėjas pasilieka teisę keisti, taisyti ar papildyti Taisykles. Atsiradus naujiems emazgas.lt svetainės taisyklių punktams, jie įsigalioja iš karto po jų paskelbimo.

1.3. Elektroninėje parduotuvėje pirkti turi teisę visi veiksnūs fiziniai asmenys ir juridiniai asmenys.

2. Asmens duomenų apsauga

2.1. emazgas.lt turi teisę rinkti asmens duomenis, kuriuos Pirkėjas pateikė emazgas.lt ir atskleisti juos tretiesiems asmenims, jeigu tai būtina užsakymo įvykdymui. Pirkėjo duomenys gali būti panaudoti informacijai tik gavus Pirkėjo sutikimą (susipažinus su Taisyklėmis bei pažymėjus varnelę prie teiginio „Su paslaugos teikimo sąlygomis ir taisyklėmis susipažinau ir besąlygiškai sutinku“). Pirkėjas turi teisę bet kuriuo metu uždrausti jo asmens duomenų rinkimą ir apdorojimą, išskyrus atvejus, kai tai būtina reikalavimų, kylančių iš pirkimo – pardavimo sutarties, įvykdymui arba užsakymo įvykdymui. Pardavėjas įsipareigoja apsaugoti nuo trečiųjų asmenų duomenis apie internetinės parduotuvės emazgas.lt Pirkėją.

3. Pirkimo – pardavimo sutarties įsigaliojimas

3.1. Sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta nuo to momento, kai Pirkėjas suformuoja prekių krepšelį ir už jį apmoka.

4. Pirkėjo teisės

4.1. Pirkėjas turi teisę pirkti prekes emazgas.lt internetinėje parduotuvėje šių Taisyklių nustatyta tvarka.

4.2. Pirkėjas turi teisę atsisakyti prekių pirkimo–pardavimo sutarties, sudarytos su emazgas.lt internetine parduotuve, pranešdamas apie tai Pardavėjui raštu (užpildant elektroninę prekių grąžinimo formą, ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) dienų nuo daikto pristatymo dienos (šis reikalavimas netaikomas kokybės reikalavimų neatitinkantiems gaminiams)).

4.3. Numatyta teise Pirkėjas gali pasinaudoti tik tuo atveju, jeigu prekė nebuvo sugadinta arba iš esmės nepasikeitė jos išvaizda, taip pat ji nebuvo naudojama.

5. Pirkėjo įsipareigojimai

5.1. Pirkėjas privalo priimti prekes šių Taisyklių nustatyta tvarka ir sumokėti už jas sutartą sumą.

5.2. Jeigu pasikeičia Pirkėjo registracijos formoje pateikti duomenys, jis privalo nedelsdamas juos atnaujinti.

5.3. Pirkėjas, naudodamasis emazgas.lt internetine parduotuve, įsipareigoja laikytis šių Taisyklių, bei nepažeisti Lietuvos Respublikos teisės aktų.

5.4. Jei Pirkėjas prekių pristatymo metu be svarbių priežasčių atsisako priimti prekes, Pirkėjas privalo padengti prekių pristatymo išlaidas.

6. Pardavėjo teisės

6.1. Susidarius svarbioms aplinkybėms, Pardavėjas gali laikinai arba iš viso nutraukti internetinės parduotuvės veiklą, apie tai iš anksto nepranešęs Pirkėjui.

6.2. Pardavėjas turi teisę iš anksto nepranešęs Pirkėjui anuliuoti jo užsakymą, jeigu Pirkėjas, pasirinkęs atsiskaitymo ne grynaisiais pinigais numatytus apmokėjimo būdus, nesumoka už prekes per 7 (septynias) darbo dienas.

6.3. emazgas.lt turi teisę atsisakyti sudarytos pirkimo–pardavimo sutarties, jei baigėsi sutartyje nurodytų prekių atsargos.

7. Pardavėjo įsipareigojimai

7.1. Pardavėjas įsipareigoja šiose Taisyklėse ir internetinėje parduotuvėje nustatytomis sąlygomis sudaryti Pirkėjui galimybę naudotis internetinės parduotuvės emazgas.lt teikiamomis paslaugomis.

7.2. Pardavėjas įsipareigoja pristatyti Pirkėjo užsakytas prekes jo nurodytu adresu ir šiose Taisyklėse nurodytomis sąlygomis.

7.3. Pardavėjas, dėl svarbių aplinkybių negalėdamas pristatyti Pirkėjui užsakytos prekės, įsipareigoja grąžinti Pirkėjui sumokėtus pinigus per 14 (keturiolika) dienų, jeigu buvo atliktas išankstinis apmokėjimas.

7.4. Pardavėjas įsipareigoja gerbti Pirkėjo privatumo teisę į jo asmeninę informaciją, nurodytą internetinės parduotuvės registracijos formoje, išskyrus Lietuvos Respublikos įstatymuose nustatytus atvejus.

8. Prekių kainos ir apmokėjimo tvarka

8.1. Prekių kainos internetinėje parduotuvėje ir suformuotame užsakyme nurodomos eurais su PVM. emazgas.lt pasilieka teisę keisti prekių kainas.

8.2. Pirkėjas atsiskaito už prekes vienu iš šių būdų:

  • naudojantis elektronine bankininkyste;

  • banko pavedimu;

  • išsimokėtinai.

8.3. Kai Pardavėjas gauna apmokėjimą už prekes, patvirtinamas prekių užsakymas ir pradedamas skaičiuoti prekių pristatymo terminas.

8.4. Už įsigytas prekes PVM sąskaitą-faktūrą Pirkėjui pateikia Pardavėjas.

9. Prekių pristatymas

9.1. Pardavėjas įsipareigoja pristatyti prekes Pirkėjui laikydamasis prekių aprašymuose nurodytu terminu. Kartu Pirkėjas sutinka, jog išimtinais atvejais prekių pristatymas gali vėluoti dėl force majeure aplinkybių.

9.2. Jei Pirkėjas užsakymo metu pasirenka prekių pristatymo į namus paslaugą:

9.2.1. Pirkėjas įsipareigoja nurodyti tikslią prekių pristatymo vietą.

9.2.2. Pirkėjas įsipareigoja prekes priimti pats. Tuo atveju, kai jis prekių pats priimti negali, o prekės pristatytos nurodytu adresu ir remiantis kitais Pirkėjo pateiktais duomenimis, Pirkėjas neturi teisės reikšti Pardavėjui pretenzijų dėl prekių pristatymo netinkamam subjektui.

9.3. Pirkėjas gali atsiimti prekes nemokamai iš Prekių atsiėmimo vietos. Jei Pirkėjas užsakymo teikimo metu pasirenka šį būdą:

9.3.1. Užsakytas prekes būtina atsiimti ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas po to, kai Pardavėjas informavo Pirkėją elektroniniu paštu, kad prekes galima atsiimti, jeigu nebuvo susitarta Pardavėjo ir Pirkėjo iš anksto elektroniniu paštu kitaip.

9.3.2. Prekes gali atsiimti tik užsakymą pateikęs asmuo arba asmuo, nurodytas užsakymo pateikimo metu. Atsiimant prekes, būtina su savimi turėti ir Pardavėjo darbuotojui pateikti galiojantį asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (asmens tapatybės kortelę, pasą ar naujo pavyzdžio vairuotojo pažymėjimą).

9.4. Jei nėra galimybės užsakytų prekių pristatyti viena siunta, emazgas.lt turi teisę pristatyti prekes keliomis siuntomis.

9.5. Pardavėjas pristato prekes Pirkėjui vadovaudamasis prekių aprašymuose nurodytais terminais. Šie terminai yra preliminarūs, be to, netaikomi tais atvejais, kai Pardavėjo sandėlyje nėra reikiamų prekių, o Pirkėjas informuojamas apie jo užsakytų prekių trūkumą. Patvirtindamas šias Taisykles Pirkėjas sutinka, jog išimtiniais atvejais prekių pristatymas gali vėluoti dėl nenumatytų, nuo Pardavėjo nepriklausančių aplinkybių. Tokiu atveju, Pardavėjas įsipareigoja nedelsiant susisiekti su Pirkėju ir suderinti prekių pristatymo papildomą protingą terminą ir kitas sąlygas. Pirkėjas turi teisę pats nuspręsti, ar Pardavėjui laiku nepristačiusiam prekių, teikti reikalavimą pristatyti prekes per papildomą protingą terminą, ar vienašališkai nutraukti sutartį.

9.6. Prekių pristatymo Pirkėjui metu Pirkėjas privalo kartu su Pardavėju arba jo įgaliotu atstovu patikrinti siuntos ir prekės (-ių) būklę bei pasirašyti siuntos perdavimo – priėmimo dokumentą. Pirkėjui pasirašius siuntos perdavimo – priėmimo dokumente, laikoma, kad prekė yra perduota tinkamos būklės, pažeidimų, kurių atsiradimo pagrindas priskirtinas ne gamykliniam brokui, bei prekės (-ių) komplektacijos neatitikimų (tokių, kuriuos galima nustatyti išorinės prekių apžiūros metu) nėra. Pastebėjęs, kad pateiktos prekės pakuotė pažeista (suglamžyta, šlapia ar kitaip išoriškai pažeista), prekė(-ės) yra pažeista (-os) ir/ar prekė (-ės) yra netinkamos komplektacijos, Pirkėjas privalo tai pažymėti prekės perdavimo – priėmimo dokumente bei, dalyvaujant Pardavėjui ar jo atstovui, surašyti laisvos formos siuntos ir/ar prekės (-ių) pažeidimo/neatitikimų aktą. Pirkėjui neatlikus šių veiksmų, Pardavėjas yra atleidžiamas nuo atsakomybės dėl prekių pažeidimų, kai tokių pažeidimų atsiradimo pagrindas nėra gamyklinis brokas bei dėl prekių komplektacijos neatitikimų tik tuomet jei šiuos neatitikimus galima nustatyti išorinės prekių apžiūros metu.

9.7. Visais atvejais Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių pristatymo terminų pažeidimą, jeigu prekės Pirkėjui nėra pristatomos arba pristatomos ne laiku dėl Pirkėjo kaltės arba dėl nuo Pirkėjo priklausančių aplinkybių.

9.8. Siuntų išvežiojimo tarnyba didelių gabaritų prekes (daugiau nei 30 kg) pristato tik iki Pirkėjo nurodyto adreso, prekių įnešimas į namus į pristatymo paslaugas nėra įtrauktas. Norint užsakyti prekės užnešimo paslaugą, kviečiame susisiekti žinute (paslauga mokama).

9.9. Apsiperkant emazgas.lt elektroninėje parduotuvėje daugiau nei už 10 Eur, pristatymas Lietuvoje yra nemokamas (išskyrus pristatymą į Neringą). Apsiperkant už mažiau nei 10 Eur, pristatymo kaina 5 Eur.

10. Prekių kokybė ir tinkamumas naudoti

10.1. Grąžinant nekokybišką prekę, grąžinimo kaštus padengia Pardavėjas.

10.2. Daikto savybės atitinka sutartį, jeigu:

1) daiktas atitinka pardavėjo pateiktą aprašymą ir turi tokias savybes kaip ir daiktas, kurį pardavėjas pateikė kaip pavyzdį ar modelį;

2) daiktas tinka naudoti tam, kam tokios rūšies daiktai paprastai naudojami;

3) daiktas tinka naudoti pagal konkrečią paskirtį, apie kurią pirkėjas pranešė pardavėjui sutarties sudarymo metu ir su kuria pardavėjas sutiko;

4) daiktas atitinka kokybės rodiklius, kurie paprastai yra būdingi to paties pobūdžio daiktams ir kurių pirkėjas gali pagrįstai tikėtis pagal daikto pobūdį ir daikto gamintojo, jo atstovo ar pardavėjo viešai paskelbtus pareiškimus, įskaitant reklamą ir daiktų ženklinimą, dėl daikto konkrečių savybių.

10.3. Pardavėjo neįpareigoja šio straipsnio 2 dalies 4 punkte nurodyti vieši pareiškimai, jeigu jis įrodo, kad:

1) apie atitinkamą pareiškimą nežinojo ir negalėjo žinoti;

2) pareiškimas buvo ištaisytas iki sutarties sudarymo momento;

3) sprendimui pirkti daiktą pareiškimas negalėjo turėti įtakos.

10.4. Pirkėjas, kuriam buvo parduotas netinkamos kokybės daiktas, savo pasirinkimu turi teisę per šio kodesko 6.338 straipsnyje nurodytą terminą:

1) reikalauti iš pardavėjo nemokamai pašalinti daikto trūkumus (pataisyti daiktą);

2) reikalauti iš pardavėjo nemokamai pakeisti netinkamos kokybės daiktą tinkamos kokybės daiktu;

3) reikalauti iš pardavėjo atitinkamai sumažinti kainą;

4) vienašališkai nutraukti sutartį ir pareikalauti sugrąžinti sumokėtą kainą.

10.5. Prekė nėra laikoma nekokybiška, jei ant jos galima pastebėti smulkių pakavimo ar transportavimo pažeidimų.

10.6. Apie gautas nekokybiškas prekes nedelsiant (per 5 d.d. nuo siuntos gavimo) informuokite el. paštu info@emazgas.lt

11. Prekių grąžinimas ir keitimas

11.1. Netinkamos kokybės prekės ar kokybiškos prekės, kurių Pirkėjui nepatinka forma, dydis, spalva, modelis ar komplektiškumas, keičiamos ar grąžinamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais.

11.2. Grąžinant emazgas.lt įsigytas prekes, Pardavėjas turi teisę reikalauti užpildyti Pardavėjo pateiktą prekių grąžinimo formą.

11.3. Pardavėjas įsipareigoja grąžinti Pirkėjui sumokėtus pinigus per Pardavėjo numatytą terminą.

11.4. Grąžinamos ar keičiamos kokybiškos prekės privalo būti nesugadintos, nepraradusios prekinės išvaizdos (nenuimtos ir nepažeistos etiketės, nenuplėštos apsauginės plėvelės ir kt.), vartojamųjų savybių ir negali būti naudotos. Prekė turi būti grąžinama originalioje pakuotėje, tos pačios komplektacijos, kokios buvo Pirkėjo gauta, būtinai pateikiant prekės įsigijimo dokumentą, garantinę kortelę (jei ji buvo išduota), naudojimo instrukcijas ir kitus prekės priklausinius. Jeigu prekė nėra pilnai sukomplektuota, yra sugadinta, netvarkinga arba nėra tinkamai supakuota, Pardavėjas turi teisę nepriimti prekės, jos nekeisti ir negrąžinti už prekę Pirkėjo sumokėtų pinigų.

11.5. Jeigu grąžinamos nekokybiškos prekės siuntimo išlaidas apmoka Pardavėjas.

Jeigu grąžinamos kokybiškos prekės, siuntos išlaidas apmoka pirkėjas. Gavęs grąžinamas prekes, Pardavėjas informuos atskiru el. laišku.

Kokybiškos prekės turi būti grąžintos šiuo adresu:

UAB MAZGAS, Uosio g. 8B, LT-50132, Kaunas

Tuo atveju, jeigu Pirkėjo siuntai buvo taikomas transportavimo mokestis, prekių pristatymo išlaidos nebus grąžintos.

11.6. Už Pirkėjo priimtas, bet vėliau atsisakytas prekes sumokėti pinigai sumokami į Pirkėjo sąskaitą ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) dienų nuo grąžinamų prekių gavimo datos. 

12. Prekių garantija

12.1. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.364 straipsniu, pardavėjas yra atsakingas vartotojui už bet kokią prekių kokybės reikalavimų neatitiktį prekės pristatymo momentu ir paaiškėjusią ne vėliau kaip per dvejus metus nuo prekės pristatymo (garantija pagal įstatymą). 

12.2. Garantija taikoma prekių kokybės trūkumams, atsiradusiems dėl gamintojo kaltės. Natūralus prekės susidėvėjimas ar jos savybių pasikeitimas nelaikomas prekių kokybės trūkumu.

13. Atsakomybė

13.1. Pirkėjas yra atsakingas už registracijos formoje pateiktų duomenų teisingumą. Jei Pirkėjas nepateikia registracijos formoje tikslių duomenų, Pardavėjas neatsako už dėl to atsiradusius padarinius.

13.2. Pirkėjas atsako už veiksmus, atliktus naudojantis šia internetine parduotuve.

13.3. Pardavėjas atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės tais atvejais, kai nuostoliai kyla dėl to, jog Pirkėjas, neatsižvelgdamas į Pardavėjo rekomendacijas ir savo įsipareigojimus, nesusipažino su šiomis Taisyklėmis, nors tokia galimybė jam buvo suteikta.

14. Apsikeitimas informacija

14.1. Pardavėjas visus pranešimus siunčia Pirkėjo registracijos formoje pateiktu elektroninio pašto adresu.

14.2. Pirkėjas visus pranešimus ir klausimus siunčia Pardavėjo internetinės parduotuvės skyriuje „Kontaktai“ nurodytomis susisiekimo priemonėmis.

15. Baigiamosios nuostatos

15.1. Šių taisyklių pagrindu kylantiems santykiams taikoma LR teisė.

15.2. Visi nesutarimai, kilę dėl šių taisyklių vykdymo, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami LR įstatymų nustatyta tvarka.